Roczny plan dydaktyczny 2021/2022

„Myślę technicznie – myślę logicznie”

 - roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na rok szkolny 2021/2022

 „Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej".

Chris Darimont

Cele główne:

  • wzbudzenie zainteresowania zagadnieniami z zakresu techniki
  • kształtowanie umiejętności myślenia przestrzennego
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
  • kształtowanie kreatywności
  • rozwój poznawczy

Cele szczegółowe

Dzieci:

  • poznają podstawowe informacje z zakresu techniki, znają znaczenie rozwoju techniki i technologii w codziennym życiu człowieka
  • bierze czynny udział w zabawach manipulacyjnych, potrafi wznosić konstrukcje (indywidualnie i w zespole) stosowne do własnego wieku, planuje układ przestrzenny swoich budowli, potrafi zorganizować sobie własne miejsce pracy
  • zaczyna dostrzegać ciąg przyczynowo – skutkowy, poznaje podstawy programowania, kodowania, rozumie podstawowe szyfry/kody
  • wznosi konstrukcje wg własnej inwencji twórczej, potrafi rozwiązać problemy napotykane po drodze w sposób kreatywny
  • poznaje najsławniejsze budowle ze świata, uczy się wyciągać wnioski z doświadczeń i eksperymentów.