Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024


Niepubliczne Przedszkole „Danapis”

o profilu apiterapeutycznym

Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 41

FORMULARZ REKRUTACYJNY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

 1. Formularz wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 2. Rozpatrywane będą zgłoszenia tylko z poprawnie wypełnionymi wszystkimi wymaganymi polami.
 3. Rodziców nowo przyjmowanych dzieci obowiązuje wpłata tzw. wpisowego.
 4. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przedszkola.
 5. Formularz rekrutacyjny dostępny będzie 23 stycznia 2023r. od godz. 10.00 do czasu rezerwacji wszystkich wolnych miejsc.
 6. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Powiadomienie o wynikach rekrutacji zostanie przesłane do 3 dni roboczych drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
 8. Osoby zgłoszone i spełniające kryteria, które nie dostaną się na listę przyjętych z powodu braku miejsc zostaną zapisane na listę rezerwową.
 9. W przypadku rezygnacji bądź nie uiszczenia opłaty wpisowego zgłoszona osoba zostaje wykreślona i wolne miejsce zostanie przyznane pierwszej osobie z listy rezerwowej. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie www przedszkola.

RODZICE PO ZAPISANIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO:

 1. Przestrzegania postanowień statutu przedszkola.
 2. Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych poniżej informacjach.
 3. Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, jednocześnie Rodzice przyjmują do wiadomości, że nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia ich od opłaty stałej tzw. czesnego.
 4. Niedokonanie zapłaty w terminie czyli do 10 każdego miesiąca, powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych od dnia następnego po terminie płatności.
 5. Zapłacenie umownej finansowej sankcji karnej, za nieodebranie dziecka z przedszkola w godzinach jego pracy.
 6. Odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną na piśmie - upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola - zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,
 7. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
 8. Uczestniczenia w zebraniach rodziców.
 9. Rozwiązanie umowy w trakcie roku szkolnego nie zwalnia Rodziców z opłat za przedszkole, tj. zapłaty pełnej miesięcznej opłaty stałej za każdy rozpoczęty miesiąc uczęszczania dziecka do przedszkola.

RODZICE PO ZAPISANIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA:

 1. W razie zaistniałej konieczności (zagrożenia zdrowia lub życia dziecka) na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku przez wyspecjalizowane służby ratownictwa medycznego.
 2. Zorganizowane wyjście dziecka poza teren przedszkola oraz na jego udział w wycieczkach, pod kontrolą nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
 3. Aby dziecko, pod kontrolą nauczycieli, opiekowało się zwierzętami znajdującymi się w przedszkolu.
 4. Promowanie przedszkola przez nasze dziecko w mediach (prasa, radio, telewizja, internet).

PROSZĘ WPROWADZIĆ WSZYSTKIE WYMAGANE DANE:

  Informujemy, że dane osobowe dziecka w postaci: imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, adres, imię i nazwisko rodzica/opiekuna wraz nr. telefonu kontaktowego oraz adresem email są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Niepubliczne Przedszkole DANAPIS z siedzibą przy ul. Kr. Jadwigi 41 w Nowym Sączu w celu zapisu dziecka do przedszkola.
  Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

  Potwierdzam że zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na podanie powyższych danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

  FORMULARZ NIEAKTYWNY - REKRUTACJA ELEKTRONICZNA ZAKOŃCZONA
  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem Przedszkola pod numerem 18 443-63-04.