Koncepcja pracy przedszkola

do pobrania w PDF

Koncepcja pracy Niepublicznego  Przedszkola „Danapis”

w Nowym Sączu

ukierunkowana na rozwój dzieci

oraz odpowiadająca potrzebom dziecka i jego rodziny

 

„Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko

według jakiegoś wzoru czy ideału,

ale ktoś , kto pomaga mu rozwijać się,

ujawniać swoje możliwości.”

Elżbieta Czerwińska

    Koncepcja przedszkola kształtowana przez praktykę pedagogiczną oraz pod wpływem reformy postuluje jego otwartość programową i organizacyjną. Jednym z założeń reformy jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz uczynienie współodpowiedzialnymi za proces wychowawczy i edukacyjny wszystkich jego uczestników – nauczycieli, rodziców i dzieci.

    Jesteśmy jedynym przedszkolem o profilu apiterapeutycznym, czym wyróżniamy się na tle innych placówek oświatowych. Promujemy zdrowe nawyki żywieniowe wraz z profilaktyką apiterapeutyczną. Poszerzamy wiedzę dzieci o elementy apiterapeutyczne, nie tylko poprzez praktyczne zastosowanie ich w żywieniu, ale również poprzez przedszkolne wycieczki, zabawy, uroczystości. Bazując na naturalnej ciekawości świata u dziecka, jego radości, aktywności – „poszerzamy jego horyzonty”, wychowujemy  i edukujemy.

KIERUNEK  PRACY NAUCZYCIELI

    Najważniejszym podmiotem w przedszkolu jest dziecko i jemu przyporządkowane są zamierzenia nauczycieli. Najważniejszą sprawą w pracy każdego pedagoga jest dobra praca z dziećmi i zapewnienie im harmonijnego  rozwoju. Aby tego dokonać, nasz personel zawsze ma na uwadze właściwości rozwoju dziecka i czuwa nad zaspokojeniem jego potrzeb : bezpieczeństwa, zadowolenia, ruchu, poczucia własnej wartości, uznania i zachęty do działań.

    Wszelkie działania nauczycieli są  wieloetapowo ukierunkowane na rozwój dzieci, a kilkuletnia praca z dzieckiem w przedszkolu jest nastawiona na prawidłowe ukształtowanie niepowtarzalnej osobowości dziecka.

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Dziecko kończące nasze przedszkole posiada:

 • Podstawową wiedzę o świecie, zgodną z podstawą programową wychowania przedszkolnego, poszerzoną o wiedzę z zakresu apiterapii
 • Wyobrażenie o zasadach, normach i obowiązkach wynikających z roli przedszkolaka
 • Zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 • Umiejętność bycia otwartym , dostrzegania i cieszenia się z własnych osiągnięć

Potrafi:

 • Być samodzielne
 • Umiejętnie radzić sobie z trudnościami ( np. rozstaniem z rodzicami…)
 • Umiejętnie współpracować w grupie
 • Tolerować inne odmienne postawy i przekonania
 • Umiejętnie przyswajać nowe pojęcia, logicznie myśleć, korzystać z posiadanych wiadomości
 • Prezentować swoje osiągnięcia, występować publicznie
 • Odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanych zadań oraz autoprezentacji

Celem wzmocnienia motywacji do działania , a co za tym idzie rozwoju dzieci w naszym przedszkolu stosuje się następujące nagrody:

 • Emblematy uznania np. : znaczek, stempelki, serduszka, naklejki, fasolki do słoików, kropki na biedronkach, możliwość zabierania maskotki – pszczółki na popołudnie i noc do domu, kolorowanki
 • Pochwała indywidualna
 • Pochwała przed całą grupą
 • Pochwała przed rodzicami
 • Oklaski na forum grupy
 • Przydział funkcji np. dyżurnego
 • Wyznaczenie dziecka do poprowadzenia zabawy

Aby przeciwdziałać zachowaniom niepożądanym u podopiecznych , nauczyciele wdrażają do grup elementy lub całość, z autorskiego programu opracowanego przez Panią mgr Mariolę Szczyptę – Tokarz, programu naszego przedszkola „ Bez złości mam więcej radości”.

Monitorując  rozwój dzieci oraz ich osiągnięcia , nauczyciele przygotowują :

 • Prezentacje  dokonań dzieci ( występy : w grupie, na forum społeczności przedszkolnej, na zewnątrz; wystawy prac w przedszkolu)
 • Materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy )
 • Prezentacje na stronie internetowej , facebook’ u
 • Prowadzą: teczki prac dzieci , arkusze obserwacji rozwoju dzieci, albumy, kroniki

Nauczyciele w naszym przedszkolu , dbając o rozwój dzieci  wykorzystują przede wszystkim metody aktywne, twórcze i problemowe opierając  je  o podstawową formę aktywności jaką jest zabawa.

DOBRA WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

Nasze przedszkole jako instytucja odpowiada oczekiwaniom rodziców, jest atrakcyjne dla przebywających w nim dzieci, bez względu na  standard materialny rodziców. Rodzice  i nauczyciele wspólnie dzielą odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci.Jako przedszkole kładziemy nacisk na jak najlepszą współpracę z rodzicami, a w szczególności:

 • Partnerstwo w tworzeniu klimatu, jak i działalności  opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej
 • Rzetelne przekazywanie przez nauczycieli informacji na temat zachowań, osiągnięć i niepowodzeń dzieci
 • Pedagogizujemy poprzez możliwość udziału  w warsztatach i szkoleniach, prowadzonych przez specjalistów ( psychologa, pedagoga )
 • Współorganizujemy imprezy, uroczystości, wycieczki
 • Umożliwiamy udział w zajęciach otwartych, zebraniach
 • Aktywizujemy uczestnictwo rodziców poprzez ich bezpośredni udział w konkursach i uroczystościach oraz organizacji wycieczek
 • Umożliwiamy swobodne wyrażanie opinii i ocenianie pracy przedszkola
 • Ujednolicamy oddziaływania wychowawcze i wspieramy rodziców w ich działaniach wychowawczych
 • Umożliwiamy wgląd w życie przedszkolne poprzez aktualizowanie na bieżąco strony internetowej, nagrania odtwarzane w holu przedszkolnym , zdjęcia, telewizję lokalną

Umożliwiamy rodzicom również wgląd w dokumenty przedszkolne typu: statut przedszkolny, diagnozy.

Metody współpracy z rodzicami  jakie stosuje nasze przedszkole, to: spotkania z rodzicami w grupie, kontakty indywidualne, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne, gazetka – kwartalnik, festyny, turnieje, bale, podkreślanie funkcji rodziny poprzez aktywny jej udział w różnych formach artystycznych.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Współpraca ze środowiskiem lokalnym opiera się na następujących aspektach:

 • Promowanie działalności przedszkolnej poprzez uczestnictwo w przemarszach
 • Udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich
 • Uczestnictwo w programach ogólnopolskich
 • Współpraca z placówkami kulturalnymi: Miejskim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sokół, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami użytku publicznego : Policja, Straż Pożarna, Pogotowie
 • Współpraca z lokalnymi mediami ( telewizja, gazeta )
 • Wycieczki do miejsc interesujących pod względem regionalnym
 • Wycieczki do miejsc zaproponowanych przez rodziców lub instytucje
 • Współpraca z lokalnymi szkołami i przedszkolami

Wybór takich aspektów sprzyja kreowaniu pozytywnego wizerunku przedszkola, pozwala na wymianę doświadczeń na szeroką skalę, kształtuje postawę otwartości w kontaktach, co znacząco wpływa nie tylko na rozwój przedszkola, ale przede wszystkim na rozwój każdego wychowanka naszej placówki.

KIEROWANIE PLACÓWKĄ

Funkcja dyrektora przedszkola jest funkcją łączącą w sobie umiejętność zarządzania na wielu płaszczyznach : administracyjnej, kadrowej, ekonomicznej, pedagogicznej, społecznej.

Głównym  celem jako dyrektora zarządzającego kadrą, jest inspirowanie nauczycieli tak, aby nie ograniczać im  możliwości twórczego działania , ich kreatywności i chęci realizowania własnych pomysłów oraz wprowadzania innowacji pedagogicznych w przyjaznej atmosferze.

Aby cel ten był systematycznie realizowany dyrektor dba o :

 • Tworzenie odpowiednich warunków lokalowych, materiałowych, finansowych
 • Pakiet zajęć dodatkowych nieodpłatnych dla rodziców : rytmikę, język angielski, logopedię,  dogoterapię, zajęcia plastyczne, religię
 • Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć dodatkowych, odpłatnych dla rodziców: taniec, gimnastyka korekcyjna
 • Otoczenie – ogród, odpowiedni, atrakcyjny sprzęt do zabaw ogólnorozwojowych
 • Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowuje szkolenia indywidualne nauczycieli
 • Organizuje i finansuje szkolenia całej kadry
 • Wspierając osobiście – sponsoruje nagrody, upominki
 • Dofinansowuje wycieczki dzieci

Dyrektor jest inicjatorem podnoszenia jakości i ewaluacji przedszkola. Oczekuje od nauczycieli aby dbali o swój rozwój, podnosili jakość swojej pracy i rzetelnie wykonywali swoje obowiązki.

Wykorzystując  własne predyspozycje, obserwując, diagnozując, a przede wszystkim otwarcie rozmawiając z nauczycielami, rodzicami i ich pociechami, dyrektor dąży do tego, aby prowadzona  placówka była przyjazna dzieciom, rodzicom i pracownikom, a opinia o niej była co najmniej dobra.

Nasze przedszkole tworzy wysoce wykwalifikowana kadra. To bardzo dobry zespół, gotowy do działania z pasją, a przede wszystkim z myślą o rozwoju społecznym, emocjonalnym i dydaktycznym dzieci. Wszyscy dążymy do realizacji wytyczonych celów, pamiętając o powołaniu nauczyciela przedszkola.

Nowy Sącz, 9 września 2013 r.